"Hàn-gí Pheng-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

| a || bê || cê || dê || e || êf || gê || ha || yi || jie || kê || êl || êm || nê || o || pê || qiu || ar || ês || tê || wu || vê || wa || xi || ya || zê
|}
 
== Siaⁿ-tiāu kì-hō ==
 
=== Piau-kì kui-chek ===
Piau-kì siaⁿ-tiāu kì-hō ê kui-chek ē-sài chéng-lí chò:
 
Nā ū ''a'' ia̍h ''e'' chāi im-chat lāi, tio̍h piau tī in téng-bīn.
Nā chhut-hiān ou, piau tī o téng-bīn.
Nā m̄-sí í-siōng nn̄g khoán chêng-hêng, sī piau tī tē-2-ê ūn-bó.
 
== Chham-khó chu-liāu ==