"Hàn-gí Pheng-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
#Nā ū ''a'' ia̍h ''e'' chāi im-chat lāi, tio̍h piau tī in téng-bīn.
#Nā chhut-hiān ''ou'', piau tī ''o'' téng-bīn.
#Nā m̄-sí í-siōng nn̄g khoán chêng-hêng, sī piau tī tē-2-ê ūn-bó.