"Hiong-káng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎Gí-giân: 修正错别字
(修正错别字)
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p 手機仔程式的編輯
→‎Gí-giân: 修正错别字
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p 手機仔程式的編輯
Hiang-káng hām Tiong-kok ē [[Kńg-chiu]] tē-khu pēng-bô ôan-chôan kāng-khóan, Hiang-káng-lâng tī ha̍k-hāu iōng [[Kńg-tang-ōe]] kau-ha̍k, Li̍p-hoat-hōe sú-iōng Kńg-tang-ōe hoat-giân kah piān-lūn. Put-jī-kò, ū 1-ê hiān-siōng kài kî-kòai, to̍h-sī kóng, Hiong-káng-lâng teh siá chok-bûn ê sî-chūn ôan-á sú-iōng [[Phó͘-thong-ōe]] ê gí-hoat. Hiang-káng chiáu-gôan su-iōng '''hôan-thé Hàn-jī'''.
 
Hiang-káng lēng-gōa 1-ê koaⁿ-hong gí-giân sī [[Eng-gí]]. Eng-gí tī Hiong-káng kài sî-kiâⁿ, tī-leh chôan-chhī 114-só· Eng-bûn ha̍k-hāu tang-tiong, chha-put-to lóng-sī iōng Eng-gú kàu-ha̍k (tú-liáu Tiong-kok gí-bûn, le̍k-su kah bûn-ha̍k ). It-chhè tiōng-iàu ê koaⁿ-hong bûn-kiāⁿ lóng-chóng ài ū Eng-bûn pán-pún, ū-ê sīm-chì kan-tataⁿ ū Eng-bûn pán-pún--niā-niā. Tī Li̍p-hoat-hōe hōe-gī a̍h-sī tiōng-iàu ê sin-bûn hoat-pō͘-hōe téng, it-poaⁿ lóng ū chek-sî hoan-e̍k.
 
Put-jī-kò, kīn-nî-lâi Hiong-káng-lâng ê Eng-gí chúi-pêng khiok-sī put-tōan teh hā-kàng.
 
=== Chong-kàu ===
匿名使用者