"Dwight D. Eisenhower" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
== Pōe-kéng kap chá-liân ==
Eisenhower sī Tek-kok-hē ka-têng chhut-sin, in ê goân sèⁿ sī siá chò ''Eisenhauer''. Eisenhauer ka-cho̍k sī tī 1741 nî tùi [[Tek-kok]] ê [[Karlsbrunn]] î-bîn khí [[Pak Bí-chiu]], chi̍t khai-sí sī tòa tī [[Pennsylvania]] chiu ê [[York (Pennsylvania)|York]], in só͘ sio̍k ê kûn-thé kiò [[Pennsylvania Tek-ì-chì-lâng]] (Pennsilfaanisch Deitsch), āu-lâi tī 1880 nî-tāi sóa khì [[Kansas]]. Eisenhower ê chó͘-sian sī chò-si̍t-lâng, kiò [[Hans Nikolaus Eisenhauer]], Hans ê cheng-sun (tē 4-tāi kiáⁿ) sī [[David Jacob Eisenhower]], i sī Dwight ê lāu-pē. Dwight lāu-bú [[Ida Elizabeth Eisenhower|Ida Elizabeth]] mā sī Tek-kok-hē, sī [[Virgina]] chhut-sì, āu-lâi î-bîn khì Kansas. David kap Ida tī 1885 nî kiat-hun,
 
Eisenhower ê chó͘-sian sī chò-si̍t-lâng, kiò [[Hans Nikolaus Eisenhauer]], Hans ê cheng-sun (tē 4-tāi kiáⁿ) sī [[David Jacob Eisenhower]], i sī Dwight ê lāu-pē. Dwight lāu-bú [[Ida Elizabeth Eisenhower|Ida Elizabeth]] mā sī Tek-kok-hē, sī [[Virgina]] chhut-sì, āu-lâi î-bîn khì Kansas. David kap Ida tī 1885 nî kiat-hun,
 
Eisenhower tī 1890 nî 10 goe̍h 14 ùi [[Texas]] ê [[Denison]] chhut-sì, i sī chhù-lāi tē-saⁿ. Lóng-chóng 7-ê cha-po͘ gín-á, lóng ū "Ike" ê sió-miâ, phì-jû Dwight chiū sī "Little Ike". "Ike" siōng-bóe piàn Dwight tōa-hàn liáu-āu phón-phiàn hong kiò ê miâ-hō.
匿名使用者