"Tāi-eng Tè-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
[[File:British Empire 1921.png|right|350px|thumb|1921 nî ê Tāi-eng Tè-kok]]
'''Tāi-eng Tè-kok''' (大英帝國; ''British Empire'') sī chi̍t ê iû [[Eng-kok]] ûi tiong-sim lâi thóng-tī ê [[choân-kiû tè-kok]], sī jîn-lūi le̍k-sú-siōng kok-thó͘ [[bīn-chek]] siōng-tōa ê [[tè-kok]], kok-thó͘ bīn-chek siōng-tōa ê sî-chūn ū 3400-bān [[pêng-hong kong-lí]]. It-poaⁿ jīm-ûi, Eng-kok kek-pāi [[Se-pan-gâ Lām-tūi]] tāi-piáu tio̍h Eng-kok ê ku̍t-khí. [[Kong-êng Kek-bēng]] liáu-āu, Eng-kok kap [[Hoat-kok]] hoatkhai-seng hông chheng chò sī [[Tē-jī-chhù Pah-nî Chiàn-cheng]] ê tn̂g-kî chhiong-tu̍t. [[1763 nî]], [[Chhit-nî Chiàn-cheng]] kiat-sok, Eng-kok ùi Hoat-kok chhú-tit kui-ê [[Ka-ná-tāi]], tāi-piáu tio̍h Eng-kok chiâⁿ-chò chin-chiàⁿ ê hái-iûⁿ pà-chú. [[1815 nî]], tī kek-pāi [[Napoléon Bonaparte|Napoléon]] ê [[Hoat-lân-se Tē-it Tè-kok]] liáu-āu, Eng-kok chiâⁿ-chò chin-chiàⁿ ê sè-kài tē-it kiông-koân. In-ūi Tāi-eng Tè-kok ê léng-thó͘ hâm-kài [[Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k]], [[Tāi-lio̍k|Gō͘-tōa-chiu]] kap [[hái-iûⁿ|Chhit-tōa-iûⁿ]], sī kè [[Se-pan-gâ Tè-kok]] liáu-āu ê tē-jī ê [[Ji̍t-put-lo̍h Tè-kok]].
[[Category:Tāi-eng Tè-kok| ]]
[[Category:Eng-kok le̍k-sú]]