"Ài-hô" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Ài-hô tī [[Ji̍t-pún sî-tāi]] kiò chòe '''Ko-hiông-chhoan''' (高雄川 ''Takao-gawa'') iah-sī '''Táⁿ-káu-chhoan''' (打狗川), chiàn-āu pat kái chòe '''Jîn-ài-hô''' (仁愛河). Nā koh khah thoân-thóng lâi kóng, Ài-hô ê bô-kâng hô-toāⁿ lóng ū bô-kâng ê miâ, kó͘-chá chāi-tē lâng it-poaⁿ sì kā hō chò "káng", chhan-chhiūⁿ "Thâu-chêng-káng", "Āu-piah-káng" téng-téng.
 
"Ài-hô" chi̍t-ê miâ pún-sin sī tùi "Ài-hô Iû-chûn-só͘" (愛河遊船所) só͘ hō--lâi.
 
== Hō-miâ ==