"Tiān-chû-pho" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:Light-wave.png|thumb|350px|Tiān-chû-pho ê khài-liām-tô͘, tī tô͘--nih, ùi tò-pêng thoân kaù chiàⁿ-pêng.]]
 
'''Tiān-chû-pho''' (electromagnetic wave) sī ū [[tiān-tiûⁿ]] (electric field) ham [[chû-tiûⁿ]] (magnetic field) tī khong-kan thoân-pò ê 1 chióng [[pho]]. Tiān-chû-pho sī '''[[tiān-chû hok-siā]]''' ê chi̍t bīn hiān-siōng; lán pêng-sò͘ kóng ê '''[[kng]]''', khêng-si̍t tō sī tiān-chû-pho. [[Tiān-tiûⁿ]] ham [[chû-tiûⁿ]] chiâⁿ-chò 90° teh [[hàiⁿ-tāng]] (oscillate), kap thoân-pò ê hong-hiòng mā lóng sio khiā-ti̍t.
 
Tiān-chû-pho ū [[lêng-liōng]] ham [[ūn-tōng-liōng]], ē-tàng thoân hō͘ tú--tio̍h ê [[bu̍t-chit]].