"Lia̍t-ông-kì" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
{{Le̍k-sú-su}}
'''Lia̍t-ông-kì''' (列王記), iā ū hō '''Lia̍t-ông-kí''' (-紀), he̍k-chiá '''Lia̍t-ông Kì-lio̍k''', chiūⁿ-hā lióng kòan só· kì-su̍t móe chi̍t-ê ông ê le̍k-sú to í i sī-bò· tùi [[Sîn]] chīn-tiong ûi phiau-chún. Tùi Sîn chīn-tiong, kok-ka chiu-ē heng-sēng; pài ngó·-siōng, ûi-pōe Sîn ê bēng-lēng, kok-ka chiu bông-siū hō-hōan. Pak [[Í-sek-lia̍t Ông-kok]] ê chu-ông to keng put khí khó-giām, Lâm [[Iû-tāi Ông-kok]] chu-ông ê kì-lio̍k iú bí-hó ê iā-sī ū pāi-hōai ê. Lia̍t-ông-kí chiūⁿ-kòan tiong-kan, [[Iâ-hô-hoa]] ê [[sian-ti]] chiàm-iú tiōng-iàu ê tē-ūi. Im ióng-kám tē tāi Sîn hoat-giân, kéng-kò jîn-bîn put-khó chông-pài ngó·-siōng, put-khó ûi-pōe Sîn ê bēng-lēng. Kî-tiong thôan-siōng chòe kóng ê sī [[Í-lī-a]] kin [[Pa-le̍k]] ê ké-sian-ti im tàu-cheng ê kì-su̍t.
 
Lia̍t-ông-kí hā-kòan kè-sio̍k kì-su̍t [[Í-sek-lia̍t]] lâm-pak lióng ông-kok ê le̍k-sú. Í-sek-lia̍t hô Iû-tāi cho-siū giâm-tiōng ê kok-lān sī in-ūi lióng kok kun- ông kah jîn-bîn·tùi Sîn put tiong-sim. [[Iâ-lō·-sat-léng̍]] phōe húi-bia̍t kah Iû-tāi jîn-bîn phōe hòng-tio̍k si̍t ûi Í-sek-lia̍t le̍k-sú chiūⁿ chòe tiōng-iàu ê chóan-le̍h tiám. Pún-su tiong chòe thu̍t-chhut ê [[sian-ti]] sī [[Í-lī-a]] ê kè-sêng-jîn [[Í-lī-sa]]