"Tē-jī-chhù sán-gia̍p" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Tē-jī-chhù sán-gia̍p''' (第二次產業), he̍k-chiá '''kang-gia̍p''' (工業), sī í seng-sán sán-phín ûi-chú ê sán-gia̍p. Tē-jī-ch... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Tē-jī-chhù sán-gia̍p''' (第二次產業), he̍k-chiá '''kang-gia̍p''' (工業), sī í [[seng-sán]] [[sán-phín]] ûi-chú ê [[sán-gia̍p]]. Tē-jī-chhù sán-gia̍p toā-poàⁿ ē í [[tē-it-chhù sán-gia̍p]] ia̍h-sī kî-thaⁿ chè-chō-siong ê sán-phín lâi chò-ûi i-ê [[goân-liāu]]; só͘ chè-chō chhut-lâi ê [[siong-phín]] khó-lêng ē [[chhut-kháu]] ia̍h-sī hoàn-bē hō͘ it-poaⁿ ê kheh-hō͘, mā ū khó-lêng ē chiâⁿ-chò kî-thaⁿ chè-chō-siong ê goân-liāu. Tē-jī-chhù sán-gia̍p koh ē-sái hun-chò [[kheng-kang-gia̍p]] kap [[tāng-kang-gia̍p]]. Tī kā goân-liāu ka-kang chò sán-phín ê kòe-têng tiong, khó-lêng ē siau-hàu toā-liōng ê [[lêng-goân]], iā ē su-iàu kang-chhiúⁿ kap ki-hâi siat-pī, sīm-chì iáu-koh ū hòe-khì goân-bu̍t-liāu ia̍h-sī [[hòe-jia̍t]] téng-téng khó-lêng ē éng-hióng khoân-kéng kap chō-sêng [[u-jiám]] ê būn-tê. Put-kò, tē-it-chhù kap [[tē-saⁿ-chhù sán-gia̍p]] lóng su-iàu tē-jī-chhù sán-gia̍p ê chi-chhî.
 
==Siong-koan==
11,927

次編輯