"Tē-hō-miâ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

*Hoan-(á)- (番(仔)-): taⁿ "hoan-á" tùi [[goân-chū-bîn]] ū bú-jio̍k--ê ì-sû.
*Chng (庄)
*Sin-chhoan (新村): An-tì iok (約) 1949 nî tùi Tiong-kok tùi-hoāⁿ lâi--ê î-bîn--ê só͘-chai.
*Liâu (寮)
*Chhù (厝): [[sò͘-liōng-sû]] sī keng iah-sī tè.