"Hō͘-sòaⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Hō͘-sòaⁿ''' sī chi̍t lūi ū cha̍h hō͘ he̍k-chiá cha̍h ji̍t lō͘-iōng ê mi̍h-kiāⁿ, it-poaⁿ liû-hêng ê hêng-sek sī hâm chi̍t ki chú p… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Hō͘-sòaⁿ''' sī chi̍t lūi ū cha̍h hō͘ he̍k-chiá cha̍h ji̍t lō͘-iōng ê mi̍h-kiāⁿ, it-poaⁿ liû-hêng ê hêng-sek sī hâm chi̍t ki chú pèⁿ chò thiāu, chiapsì-ûi thàu chiūⁿ ki-kut, chiaⁿ kui cho͘ niû kèhō͘-ásòaⁿ-kut<ref>{{Cite TJTST|title=雨傘骨|id= 22269}}</ref> chi-chhî ū jia-cha̍h hō͘ ji̍t chok-iōng ê khàm-kòa.<ref name="Konig2004">{{cite encyclopedia|year=2004 |editor=Valerie Steele|author=Anna König |title = unbrella and parasols |encyclopedia=Encyclopedia of Clothing and Fashion |publisher=Charles Scribner's Sons|isbn=0-684-31394-4 |pp=357–360}}</ref>
 
== Ēng-gí ==
Hō͘-sòaⁿ ū chiau-kòe 3000 tang ê le̍k-sú, kó͘-chá ū chng-kàu kap sîn-ōe siōng ê [[siōng-cheng|siōng-cheng-sèng]]. [[Ai-ki̍p]], [[Tiong-kok]], [[Ìn-tō͘]] sī chú-iàu koan-hē tio̍h chá-kî hō͘-sòaⁿ hoat-tián le̍k-sú ê só͘-chāi. Tī chi̍t kóa só͘-chāi, pí-lūn [[Myanmar]] kap [[Siam-lô]], hō͘-sòaⁿ hông tòng-chò sī kok-ông chú-khoân ê siōng-cheng-bu̍t.<ref name="Konig2004"/>
 
19 sè-kí Eng-kok khai-sí seng-sán [[kǹg-thih]] châi-chit ê hō͘-sòaⁿ-kut, té-bé hoat-tián oa̍h-hiáⁿ ê hō͘-sòaⁿ kang-gia̍p, che mā piáu-hiān tī [[1851 nî Bān-kok Pho̍k-lám-hōe|1851 nî ê pho̍k-lám-hōe]].<ref name="Konig2004"/>
 
== Chham-chiàu ==