"Thó-lūn:Canada" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
~ →‎歷史
===歷史===
----
[[原住民]]佇加拿大已經蹛有10,000外冬,佇公元1000年左右的時陣,[[維京人]]有蹛佇現此時[[紐芬蘭]](Newfoundland)北海岸的[[朗索梅多斯]](L'Anse aux Meadows)一站仔,彼是歐州人頭一擺來到加拿大,法國人佇16佮17世紀的時陣開始搬來徛起佇[[北美洲]]東北部,是歐州人佇加拿大長期定居的起頭。
 
[[英國]]、[[法國]]佮[[西班牙]]佇1763年簽定[[巴里條約]],共[[七年戰爭]]收煞,佇這个條約內底,[[法國]]答應放棄伊佇[[北美州]]大陸的殖民地,共加拿大讓予[[英國]]。
7,163

次編輯