"Thó-lūn:Canada" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
~ →‎歷史
~ →‎語言
*逐家有權利用任何一个官方語言得著聯邦政府的服務。
 
這馬[[新布藍兹維伯倫瑞克]](0NewNew Brunswick)是加拿大唯一正式雙語的省,法語是魁北克的官方語言,其他八个省的官方語言攏是英語。
 
除了英語佮法語,其他語言佇加拿大嘛真重要,根據2001年的人口調查,17%加拿大人的母語毋是官方語言,其中人口緟濟的是[[義大利語]](1.6%)、[[德語]] (1.5%)、[[廣東話]] (1.1%)佮[[旁遮普語]](Punjab) (0.9%)。
7,163

次編輯