"Thó-lūn:Bí-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
~ →‎美國
|}
 
'''美國'''全名'''美利堅合眾國''' ([[英語]]:'''United States of America''',"佇美洲的聯合州")是佇[[北美洲]],[[太平洋]]的一个聯邦[[共和國]],的領土對東部的[[大西洋]]海岸到甲西部的太平洋,北爿的陸地邊界佮[[加拿大]](Canada)相黏;南爿佮[[墨西哥]](México)相倚,佇西爿海洋和[[露西亞]]相拄,另外閣有海外的領土,包括[[波多黎各]](Puerto Rico)、[[中途島環礁]](Midway Atoll)、[[關島]](Guahan), 美國有50个[[ 美國的行政區|州]];佇聯邦制度下,(人因)某種程度有家己地方的自治權。
 
===基本資料===
7,163

次編輯