"Khe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~ (removed Category:Hô-chhoan; added Category:Khe using HotCat
~
[[File:Rideauriver.jpg|right|thumb|200px|[[Canada]] ê [[Rideau Khe]].]]
 
'''Khe/Khoe''' (溪) iā-sī '''chhoan''', '''khe-chúi'''(川), sī seⁿ-sêng tī tē-chiūⁿ, iân kò͘-tēng ê lō·-sòaⁿ teh lâu ê [[chiáⁿ-chúi]]. Nā khah toā tiâu lâi kóng, tō tiāⁿ hō-chò '''kang''' ('''kang-chúi''') ia̍h '''hô'''. Khe teh kiâⁿ ê chúi-lō͘ ê ē-té, hō-chò [[káng-té-tē]], nā chúi-lō͘ 2-pêng khah-kôan--khí-lâi ê só͘-chāi, hō-chò [[khe-hōaⁿ]]. Khe sù-siông sī ùi soaⁿ-lūn, soaⁿ-thâu, kôan-soaⁿ téng-téng khah-kôan ê só͘-chāi hoat-chó͘--ê. Khe siōng-bóe--ā nā m̄-sī lâu ji̍p-khì 1-ê [[ô͘]], lēng-gōa 1-tiâu koh-khah-tōa ê hô, bô tō-sī lâu ji̍p tōa-[[hái]]. Khe--ni̍h ê chúi ē kiâⁿ sī in-ūi [[tē-kiû]] pún-sin ê [[tāng-le̍k]] teh éng-hióng, hō͘ chúi ti̍t-ti̍t ǹg khah-kē ê só·-chāi khì.
 
Khe lāi-té ê chúi bô [[iâm-hūn]], sī [[chiáⁿ]]--ê, in-ūi chit-ê in-toaⁿ, [[tōng-bu̍t]] kap [[si̍t-bu̍t]] lóng chin ài óa-kīn khe. [[Jîn-lūi]] mā kah-ì tòa tī khe-piⁿ, m̄-nā ū chúi lâi chia̍h lâi ēng, koh thang tī khe--ni̍h [[kiâⁿ-chûn]] lâi sàng-hòe chài lâng.
 
== Khe ê hō-miâ ==
Tī Bân-lâm-lâng ia̍h-sī Hok-kiàn-lâng tòa ê só͘-chāi, "khe" kap "kang" chit 2-jī khah chia̍p teh ēng, "kang" sī chāi-tē ê té-chân gí-giân (底層語言), ah "khe" sī chāi-tē ê piáu-chân gí-giân (表層語言). Kin-kì gián-kiù thóng-kè 490-tiâu hun-pò͘ tī Hok-kiàn kap Kńg-tang ê khe, hoat-hiān ū 73% sī ēng "khe" hō-miâ, 17.5% ēng "hô", 7.05% ēng "kang". Nā tan-sûn kè-sǹg Bân-lâm-lâng hun-pò͘ ê só͘-chāi, ū 90% ēng "khe", 5.6% ēng "kang", 4% ēng "hô".<ref>[http://www.geo.ntnu.edu.tw/files/paper/98_a2051ae1.pdf Kheh, Bân cho̍k-kûn tùi hô-liû thong-miâ chi iōng-hoat chha-ī]</ref>
 
Iōng lâi piáu-ta̍t khe chit-ê kài-liām ê jī tû-liáu "khe" (溪) pún-sin í-gōa, koh ū "chúi" (水), "kang" (江), "hô" (河), "chhoan" (川) téng-téng. "Kang" mā sī kó͘-chá [[Tn̂g-kang]] ê miâ; "hô" sī kó͘-chá [[N̂g-hô]] ê miâ. It-poaⁿ kóng-khí, sè-tiâu ê chúi-liû hō-chò "[[khe]]" khah chē, m̄-koh bô it-tēng ê piau-chún.
 
1,910,099

次編輯