"Ha̍k-hāu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Ha̍k-hāu''' (學校) he̍k-chiá '''ha̍k-tn̂g''' (學堂)(o̍h-), sī siat-kè hō͘ [[kàu-su]] [[kàu-io̍k]] [[ha̍k-seng]] ê siat-si. Hiān-tāi ê kàu-io̍k hē-thóng it-poaⁿ ū hun kùi--a ê chân-kip, pí-lūn [[ha̍k-chêng kàu-io̍k]] ê [[iù-tī-hn̂g]]; [[chho͘-téng kàu-io̍k]] ê [[sió-ha̍k]], sio̍k [[tiong-téng kàu-io̍k]] ê [[tiong-ha̍k]] téng-téng. Nā tī [[ko-téng kàu-io̍k]] chhiūⁿ [[tāi-ha̍k]] á-ne, chi̍t pō͘-hūn sī ēng tī [[gián-kiù]] khang-khòe.
 
Ha̍k-hāu mā ū chi̍t khoán sī te̍k-pia̍t ūi chit-gia̍p siat-kè ê [[chit-gia̍p ha̍k-hāu]], pôe-ióng kun-sū jîn-châi ê [[kun-sū ha̍k-hāu]] téng-téng, ūi chi̍t kóa hong-bīn siū chiòng-gāi ê lâng, koh siat ū [[sī-chiòng ha̍k-hāu]], [[thèng-chiòng ha̍k-hāu]] téng-téng.
匿名使用者