"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

POJ/TLPA khioh-hô hong-àn
(Kiú-kiàn)
(POJ/TLPA khioh-hô hong-àn)
==Kiú-kiàn==
Chòe-kīn chiâⁿ hán-kiâⁿ, lóng teh bô-êng siá-mí? --[[User:Chùn-hiàn|Chùn-hiàn]] 18:50, 23 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)
 
== POJ/TLPA khioh-hô hong-àn ==
 
Lim hiaⁿ, koan-hē lí mn̄g ê būn-tê, góa iáu bô chim-chiok khì liáu-kái (tāi-chì chē), sui-jiân góa í-chá tō chai-iáⁿ ū lâng teh sak. Taⁿ chit-ê khioh-hô ê kòe-têng m̄ sī chin kong-khai, só·-í ū khoàⁿ kòe hong-àn ê lâng èng-kai bô kúi-ê. Nā ū khah siông-sè ê siau-sit, chiah pò góa lí chai. [[User:A-giâu|A-giâu]] 09:12, 24 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)
14,442

次編輯