"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(POJ/TLPA khioh-hô hong-àn)
 
 
Lim hiaⁿ, koan-hē lí mn̄g ê būn-tê, góa iáu bô chim-chiok khì liáu-kái (tāi-chì chē), sui-jiân góa í-chá tō chai-iáⁿ ū lâng teh sak. Taⁿ chit-ê khioh-hô ê kòe-têng m̄ sī chin kong-khai, só·-í ū khoàⁿ kòe hong-àn ê lâng èng-kai bô kúi-ê. Nā ū khah siông-sè ê siau-sit, chiah pò góa lí chai. [[User:A-giâu|A-giâu]] 09:12, 24 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)
:Góa ê liáu-kái kap A-giâu chha-put-to, chóng-sī TLPA kap POJ pún-chiâⁿ tio̍h-sī chhiūⁿ hiaⁿ-tī-á, nā-sī ē-sái khioh-hô kám m̄-sī chin-hó.--[[User:Chùn-hiàn|Chùn-hiàn]] 15:51, 24 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)
15,023

次編輯