"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

m̄-chai-iáⁿ lí kám ū thiaⁿ kòe "it á khoe", "jī á thô", "saⁿ á mûi", "cha̍p-saⁿ á kak" chit-khoán Poker kóng-hoat?[https://www.ptt.cc/bbs/TW-language/M.1438610739.A.05E.html]--[[Iōng-chiá:S205643|S205643]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:S205643|對話]]) 2017-nî 7-goe̍h 14-ji̍t (Pài 5) 15:53 (UTC)
 
:Góa tùi lâng án-choánchoáⁿ kóng chia Poker iōng-gí lóng bô siáⁿ-mi̍h ìn-sióng. --[[Iōng-chiá:Luuva|Luuva]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Luuva|對話]]) 2017-nî 7-goe̍h 14-ji̍t (Pài 5) 17:19 (UTC)