"Ho̍k-heng-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

{{About|Tâi-oân ê Ho̍k-heng-khu|Tiong-kok Hô-pak kāng-miâ ê khu|Ho̍k-heng-khu (Hân-tan)}} '''Ho̍k-heng-khu''' (復興區) sī Tâi-oân Thô-hn̂g-ch… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
({{About|Tâi-oân ê Ho̍k-heng-khu|Tiong-kok Hô-pak kāng-miâ ê khu|Ho̍k-heng-khu (Hân-tan)}} '''Ho̍k-heng-khu''' (復興區) sī Tâi-oân Thô-hn̂g-ch… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者