"Cyril Norman Hinshelwood" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Nobel hòa-ha̍k ti̍t-chióng-jîn为Hòa-ha̍k Nobel tit-chióng-jîn
~ (机器人:变更分类Eng-kok hòa-ha̍k-ka为Liân-ha̍p Ông-kok hòa-ha̍k-ka)
~ (机器人:变更分类Nobel hòa-ha̍k ti̍t-chióng-jîn为Hòa-ha̍k Nobel tit-chióng-jîn)
 
 
[[Lūi-pia̍t:Liân-ha̍p Ông-kok hòa-ha̍k-ka]]
[[Lūi-pia̍t:Nobel hòaHòa-ha̍k ti̍tNobel tit-chióng-jîn]]
[[Lūi-pia̍t:Eng-kok Nobel ti̍t-chióng-jîn]]