"Tāi-sò͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{about|sò͘-ha̍k ê chi̍t ki hun-ki|Move|Tāi-sò͘}}
[[File:Mathematics lecture at the Helsinki University of Technology.jpg|thumb|[[Helsinki Kho-ki Tāi-ha̍k]] leh siōng [[soàⁿ-sèng tāi-sò͘]].]]
'''Tāi-sò͘''' sī [[sò͘-ha̍k]] ê 1 ki hun-ki, choan-tô͘ leh gián-kiù [[thiu-siōng kiat-kò͘]] (abstract structure), [[koan-liân]] (relation) kap [[sò͘-liōng]] (quantity). [[Tiong-ha̍k]] tiāⁿ-tio̍h ē an-pâi [[ki-pún tāi-sò͘]] ê khò-têng, siāu-kài tāi-sò͘ chi̍t-koá ki-pún ê khài-liām, chhiūⁿ kóng: kā sò͘-ba̍k [[ka]] chò-hoé, iah sī [[sêng]] chò-hoé ē pìⁿ-chò choáⁿ-iūⁿ? Án-choáⁿ chò 1 ê [[to-hāng-sek]] (polynomial)? Án-choáⁿ sǹg in ê [[kin]] (root)?
匿名使用者