"Goā-lâi-gú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~ (added Category:Phiàn-gí using HotCat
 
== Gōa-lâi-gí ho͘-im ==
Ū-ê gōa-lâi-gí hông chioh-ēng liáu-āu, î-chhî goân gōa-gí ê ho͘-im; ū-ê sī sek-èng ji̍p chāi-tē giân-gí chāi-lâi ê ho͘-im. Pí-lūn kóng Hoat-gí tùi Eng-gí chioh--lâi ê tan- ''Happy hour'' bô ho͘ ''h'' im; tùi ''jean'' tian-tó ho͘ ''j'' im, sui-jiân Eng-gí ê ''h'' kap ''j'' im tī Hoat-gí lông sī hui chāigōa-lâi--ê.<ref name="Max Planck">{{cite web|title=How we pronounce loanwords depends on our opinion of the donor culture|website=Max Planck Institute for Psycholinguistics|accessdate=2017-03-23|url=http://www.mpi.nl/news/how-we-pronounce-loanwords-depends-on-our-opinion-of-the-donor-culture}}</ref>
 
Ū chi̍t kóa siā-hōe in-sò͘ ū éng-hióng gōa-lâi-gí sī-m̄-sī î-chhî gōa-gí ho͘-im ê chok-iōng. Kî-tiong pau-koat gōa-lâi-gí lâi-goân bûn-hòa tī kóng-ōe-chiá koan-tiám siōng ê tē-ūi. Nā sī gōa-gí bûn-hòa chiàm iu-sè tē-ūi, hia ê gōa-lâi-gí chiō khah ū khó-lêng tī chioh ēng liáu-āu î-chhî goân-gí ho͘-im. Koh ū chi̍t khoán in-sò͘ sī kóng-ōe-chiá ē chiam-tùi thiaⁿ-ōe-chiá tùi gōa-gí liáu-kái ê thêng-tō͘ kái-piàn ho͘-im hong-sek, nā sī thiaⁿ-ōe-chiá tùi gōa-gí khah m̄-bat, kóng-ōe-chiá chiō khah ū khó-lêng ēng chāi-lâi ê hong-sek ho͘-im. Lēng-gōa siang-hong ê éng-hióng mā chûn-chāi, nā kî-tiong chit ūi kóng-ōe-chiá ēng chāi-lâi ho͘-im, lēng-gōa chit ūi chiō mā khah ū khó-lêng tòe leh ēng.<ref name="Max Planck"/>