"Pang-bô͘:Hokkaidô chìn-heng-kio̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{Navbox
|name = PakhaitoHokkaidô chinhengkiokchìn-heng-kio̍k
|title = [[Pak-hái-tōHokkaidô]] ê [[chìn-heng-kio̍k]] (goân [[chi-thiaⁿ]])
|list1 = [[Sorati Chóng-ha̍p Chìn-heng-kio̍k]]{{·}} [[Isikari Chìn-heng-kio̍k]]{{·}} [[Siribesi Chóng-ha̍p Chìn-heng-kio̍k]]{{·}} [[Iburi Chóng-ha̍p Chìn-heng-kio̍k]]{{·}} [[Hidaka Chìn-heng-kio̍k]]{{·}} [[Osima Chóng-ha̍p Chìn-heng-kio̍k]]{{·}} [[Hiyama Chìn-heng-kio̍k]]{{·}} [[Kamikawa Chóng-ha̍p Chìn-heng-kio̍k]]{{·}} [[Rumoi Chìn-heng-kio̍k]]{{·}} [[Sôya Chóng-ha̍p Chìn-heng-kio̍k]]{{·}} [[Ohôtuku Chóng-ha̍p Chìn-heng-kio̍k]]{{·}} [[Tokati Chóng-ha̍p Chìn-heng-kio̍k]]{{·}} [[Kusiro Chóng-ha̍p Chìn-heng-kio̍k]]{{·}} [[Nemuro Chìn-heng-kio̍k]]
}}<noinclude>
匿名使用者