"Au-chiu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Ē-kha ê niá-thó͘ to-siáu ū in bûn-hòa-siōng he̍k-chiá tē-lí-siōng ê te̍k-sek. Tōa-pō͘-hūn bó͘-chióng thêng-tō͘ ū chū-tī koân. Bó-kok lia̍t tī āu-piah.
 
* [[{{flagcountry|Åland Kûn-tó]]Islands}} ([[Hun-lân]])
* [[{{flagcountry|Gibraltar]]}} ([[Liân-ha̍p Ông-kok]])
* [[{{flagcountry|Guernsey]]}} ([[Liân-ha̍p Ông-kok]])
* [[{{flagcountry|Jan Mayen]]}}¹ ([[Lo̍k-ui]])
* [[{{flagcountry|Jersey]]}} ([[Liân-ha̍p Ông-kok]])
* [[{{flagcountry|Isle of Man-tó]]}} ([[Liân-ha̍p Ông-kok]])
* [[{{flagcountry|Faroe Kûn-tó]]Islands}} ([[DanmarkTan-be̍h]])
* [[{{flagcountry|Svalbard]]}}¹ ([[Lo̍k-ui]])
 
&sup1; <small>Kin-kù Norge chèng-hú ê kóng-hoat, Jan Mayen kap Svalbard-tó sī Norge Ông-kok ê 1 pō͘-hūn, m̄ sī i-lāi-tē.
匿名使用者