"Mô͘-chhat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Mô͘-chhat''' (摩擦; ''friction''), ia̍h '''mô͘-chhat-le̍k''' (--力), sī chi̍t ê [[kó͘-tián le̍k-ha̍k]] ê bêng-sû; biâu-su̍t tī [[kò͘-thé]] piáu-bīn, [[liû-thé]] chân, ia̍h-sī châi-liāu [[goân-sò͘]] hō͘-siong ku̍t-tín-tāng ê sî, ē chó͘-chí siong-tùi ūn-tōng ê chi̍t chióng [[la̍t]]. Mô͘-chhat ē-tàng pun chò chēkúi-chē khoán, pau-hâm:
*'''Ta mô͘-chhat''' (''dry friction'')
*'''Liû-thé mô͘-chhat''' (''fluid friction'')
11,883

次編輯