"Chéng-cho̍k-chú-gī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Chéng-cho̍k-chú-gī''' sī 1 chióng sìn-liām, lia̍h-kóng ū-ê [[chéng-cho̍k]] iah-sī [[cho̍k-kûn]] pí pa̍t-ê khah hó. Ū chit-khoán sìn-liām ê lâng hō-chò [[chéng-cho̍k-chú-gī-chiá]].
'''Chéng-cho̍k-chú-gī''' ching cgang yu chen chu hui chachacha
 
[[Jîn-lūi]] sù-siông ē kā [[lâng]] hun-chò bô-kâng ê kûn-thé, hun-thiah ê piau-chún, chia̍p-chia̍p sī chin bêng ê goā-piáu khoán-sek, pí-lūn: [[phoê-hu]] ê sek-chúi t.t. M̄-koh án-ne lâi kā lâng hun-chò bô-kâng ê kûn-thé pēng bô-tiāⁿ-tio̍h tō sī chéng-cho̍k-chú-gī. Chéng-cho̍k-chú-gī só͘ chú-tiuⁿ--ê, sī jîn-lūi tiong-kan ê kûn-thé, ū khah-hó kap khah-bái ê cheng-chha tī leh. Kah nā chéng-cho̍k sī láng ùi i ê chó͘-kong-á só͘ ûi-thoân--lâi-ê, chéng-cho̍k-chú-gī tō ē kā chi̍t-pō͘-hūn lâng khoàⁿ-chò khah hó lēng-goā ê lâng, in-toaⁿ to̍k-to̍k sī in ê [[chó͘-sian]] bô-sio-siâng.
chu chui cheo ching sha iu
 
[[Kho-ha̍k-ka]] it-poaⁿ-tek jīn-ûi chéng-cho̍k sī ùi tī 1 ê só͘-chāi tn̂g sî-kan khiā-khí ê [[ka-cho̍k]] só͘ seⁿ-thoàⁿ--lái-ê, m̄-koh, lóng-chóng ê lâng-chéng tiong-kan sī ē-tàng hō͘-siong phoè-ha̍p seⁿ-chhut hō͘-è--ê, iā án-ne ū-ê kho-ha̍k-ka bô siong-sìn chéng-cho̍k sī 1 hāng kho-ha̍k sū-si̍t, in ê lí-iû sī ta̍k-ê kò-jîn kap kò-jîn pún-sin mā ū chiok toā ê cheng-chha tī leh, koh nā khoàⁿ bô-kâng chéng-cho̍k lāi-té ê lâng, mā thang hoat-hiān in ū bē-chió kiong-tông ê te̍k-cheng.
 
Hiān-chhú-sî chin chē [[kok-ka]] tī hoat-lu̍t-siōng pēng bô àn chéng-cho̍k lâi chhú bô-kâng ê tùi-thāi, bô hun sī toh-chi̍t-ê chéng-cho̍k ê [[jîn-bîn]] koân-lī lóng pêng-téng.
 
Sui-bóng toā-to-sò͘ ê kûn-thé lóng ē tùi in pún-sin kám-kak êng-kng, m̄-koh siong-sìn chéng-cho̍k-chú-gī, ē hō͘ lâng khì chau-that pa̍t-ê cho̍k-kûn, pau-koat pak-siah pa̍t-ê cho̍k-kûn ê koân-lī, koh-khah sī khì siong-hāi in ê sèⁿ-miā. Koè-khì, ū-ê kok-ka tō bat hō͘ chéng-cho̍k-chú-gī ê [[chèng-hú]] thóng-tī--koè, chhin-chhiūⁿ [[Nazi]] [[Tek-kok]], [[Bîn-koân Ūn-tōng]] chìn-chêng ê [[Bí-kok]], kap si̍t-hêng [[Keh-khui Chèng-chhek]] (''apartheid'') ê [[Lâm-hui-kok|Lâm-hui]]. Tī thâu-chêng chiah-ê lē--ni̍h, chin chē lâng sit-khì [[chū-iû]] iah sèⁿ-miā ê khí-tī, kan-taⁿ sī in-ūi in ê chéng-cho̍k.
 
[[Chéng-cho̍k-chú-gī]] ê thoân-thé ū [[Ku Klux Klan]] (KKK), [[Nazi|Nazi-tóng]] téng-téng.
{{Political ideologies}}