"Tn̂g-lâng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Sunshine678 iōng choán-ia̍h sóa ia̍h-bīn Hoâ-jîn kòe Tn̂g-lâng
'''HoâTn̂g-jînlâng''' (人) kóng-ê sī [[î-bîn]] hái-gōa jî-chhiáⁿ [[kui-hoà]] gōa-kok kok-che̍k ê [[Tiong-kok-lâng]] kah in ê āu-tāi. I ê khài-liām chham [[Hàn-jîn]] sio-siâng, lóng sī [[bûn-hoàhòa]] siōng ê Tiong-kok-lâng. In tòa ê só͘-chāi chiū hō-chòe [[Tông-tiâujîn-ke]]. Hiān-tāi êkhah Hàn-jînchia̍p tiāⁿ-tiāⁿ chū-chhengkóng '''Tn̂gHôa-lângjîn''' (人), só͘-í in tòa ê só͘-chāi chiū hō-chòe [[Tông-jîn-ke]].
{{stub}}
[[Category:Hoâ-jîn| ]]
11,927

次編輯