"Dutch East India Company" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

redirect: Dutch East India Company -> Hô-lân Liân-ha̍p Tang Ìn-tō͘ Kong-si
(redirect: Dutch East India Company -> Hô-lân Liân-ha̍p Tang Ìn-tō͘ Kong-si)
piau-chhiam: Sin choán-ia̍h
(Mò̤ chă)