"Lān-chiáu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
A-lú-mih sóa Im-keng chit ia̍h khì Lān-chiáu: goân-sêng le̍k-sú pēng-ha̍p
~ (A-lú-mih sóa Iān-chiáu chit ia̍h khì Im-keng: chún-pī pēng-ha̍p kì-lio̍k)
~ (A-lú-mih sóa Im-keng chit ia̍h khì Lān-chiáu: goân-sêng le̍k-sú pēng-ha̍p)