"Pak-ke̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Removing Link FA template (handled by wikidata))
 
[[File:Arctic Ocean.png|thumb|220px275px|[[Pak-ke̍k]] kap [[Pak-ke̍k-iûⁿ]]]]
 
'''Pak-ke̍k''' (北極), [[he̍k-chheⁿ]] siōngkiò pak ê tiám. Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ chú-iàu thó-lūn [['''Tē-kiû]] ê pakPak-ke̍k.''' ia̍h '''Tē-kiû ê pakPak-ke̍k''', tiàm-tī [[Pak Pòaⁿ-ke̍k-iûⁿkiû]]. Siông-sè ê só·-chāichi̍t kin-kù bô-kāng-ê tēng-gītiám, ū sio[[Tē-siângkiû ê kiatchū-lūn,choán]] ē-tàngê pun ē-kha chit-kúi-chióng:tiû.
 
Pak-ke̍k sī [[Tē-kiû]] siāng pak ê tiám, tī [[Lâm-ke̍k]] ê tùi-bīn. Chia sī [[pak-hūi]] 90°, mā sī [[chin-pak]] ê hong-hiòng. Tī Pak-ke̍k, só͘-ū hong-hiòng lóng hiòng [[Lâm-pêng (hong-ūi)|lâm]]; só͘-ū ê [[keng-tō͘]] sòaⁿ lóng tī chia hōe-chi̍p, beh kóng chia sī kúi tō͘ tio̍h sī kúi tō͘. Iân [[hūi-tō͘]] sòaⁿ se̍h, ge̍k-sî-chiam sī [[tang-pêng]], sūn-sî-chiam sī [[sai-pêng]]. Pak-ke̍k sī Pak Pòaⁿ-kiû ê tiong-sim.
# ''Tē-lí-te̍k ê Pak-ke̍k'', mā hō-chò Chin--ê Pak, tāi-iok sī Tē-kiû tńg-se̍h ê [[te̍k-sim]] chhng-kòe pak-hong piáu-bīn ê tiám.
# ''Chû-tiûⁿ ê Pak-ke̍k'' chí Tē-kiû [[chû-tiûⁿ]] khiā ti̍t-ti̍t (90°) ê hit-ê pak-hong tiám.
# Geomagnetic North Pole
# Northern Pole of Inaccessibility
 
Lâm-ke̍k ūi-tī tāi-lio̍k [[Lâm-ke̍k-chiu]] téng-koân, ah Pak-ke̍k ūi-tī [[Pak-ke̍k-iûⁿ]] ê [[hái-peng]] téng-koân, só͘-í beh tī Pak-ke̍k tiám kiàn-chō chi̍t ê kiàn-tio̍k-bu̍t sī bô-khó-lêng--ê. M̄-koh, [[So͘-liân]] (taⁿ ê [[Lō͘-se-a]]) ùi 1937 nî khai-sí ta̍k-nî tī hia khí-chō phû-peng kì-tiám, ū chi̍t-kóa chiâⁿ óa Pak-ke̍k tiám. Ùi 2002 nî khai-sí, Lō͘-se-a mā ta̍k-nî tī Pak-ke̍k tiám chiu-piⁿ khí-chō kì-tiám, hō-chò [[Barneo]]. 2000 nî-tāi ê gián-kiù ī-chhek kóng, bī-lâi ùi 2016 nî khai-sí kàu 21 sè-kí kiat-sok, Pak-ke̍k tī joa̍h-lâng sî peng khó-lêng ē iûⁿ--khì,
Chham-khó [[lâm-ke̍k]].
 
{{Sè-kài}}
11,759

次編輯