"Colorado" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~ (added Category:Colorado using HotCat
 
[[File:Mt._Elbert.jpg|thumb|left|Elbert Soaⁿ kap [[Turquoise Ô͘]].]]
 
Colorado ê pian-kài khí-sian sī kun-kù keng-tō͘ kap hūi-tō͘, hoān-ûi sī 37°N kapkàu 41°N í-kipkah 102°03'W tokàu 109°03'W chi kan.
 
Chiu lāi siāng koân ê soaⁿ sī [[Lake CountyKūn (Colorado)|Lake Kūn]] ê [[Elbert Soaⁿ]], in oa-ná sī [[Rocky Soaⁿ-lêng]] tī Pak-bí ê chòe-ko-tiám, koân-tō͘ 4,401.2 m. Lēng-gōa, Colorado koh sī Bí-kok î-it goân-choân chhiau-kòe 1000 kong-chhioh koân ê chiu, i-ê chòe-kē-tiám sī óa tī [[Yuma Kūn]] kap [[Cheyenne Kūn]] chi kan ê [[Arikaree Hô]].
 
Colorado siat liáu 4-ê kok-ka kong-hn̂g, chiàm chiu lāi 37% ê thó͘-tē.