"Viking-lâng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

[[Skandinavia]] lī [[sai-lâm-a]] ê [[lông-gia̍p]] bûn-bêng hoat-goân-tē te̍k-pia̍t hn̄g, lông-gia̍p ki-su̍t kàu [[se-goân]] [[chêng 2500 nî]] chiah thoân kàu [[Au-chiu]] sai-pak. Au-chiu [[Tiong-kó· Sî-tāi]] chìn-chêng ê Skandinavia ē-sái kóng sī Au-chiu bûn-bêng ê chháu-tē, pēng-bô siū tio̍h [[Roma Tè-kok]] koán-hat a̍h-sī éng-hióng.
 
Skandinavia ê tē-lí kap bu̍t-chit tiâu-kiāⁿ te̍k-pia̍t kó·-lē lâng hoat-tián [[kiâⁿ-chûn ki-su̍t]]. [[Norge]] iû-kî sī án-ne. I ê [[hái-hōaⁿ]]-sòaⁿ oan-oan-oat-oat, hêng-sêng chē-chē chhun ji̍p-khì lio̍k-tē ê tn̂g [[oan]] (hō-chò [[fjord]]), tì-sú chē chûn pí iân hái-hōaⁿ kiâⁿ lio̍k-tē khah khoài. Chá-kî ê chûn bô phâng. Kàu-kah [[600 nî]] chó-iū chiah ū [[phâng-chûn]] ki-su̍t tùi [[Tē-tiong-hái]] thoân kàu-ūi. Hit tōaⁿ sî-kî Au-chiu khì-hāu te̍k-pia̍t sio-lo̍h, Skandinavia jîn-kháu tōa cheng-ka. Norge ê tē pún-té kan-taⁿ 3% sek-ha̍p [[chèng-choh]]. Kàu-kah [[700 nî]], sai Norge ê tē ē-tàng ióng-chhī ê jîn-kháu-gia̍h í-keng chha-put-to kàu ke̍kchīn-hān ahpōng.
 
Só·-í khai-sí ū lâng hoat-tián khì kàu hái-gōa. In ê [[chûn]] sok-tō· kín, ū phâng oân-ná ē-tit kò-chiúⁿ, ē-tàng kòe hái mā ē-sái kò chiūⁿ hô-chhoan. In chài [[Pak-au]] sim-lîm ê tōng-bu̍t phôe kàu [[Britain Kûn-tó]], tāi-lio̍k gōa-siau. Ū-sî bé-bē, ū-sî kiam chhiúⁿ-kiap. In ka-kī hō ê miâ hō-chò ''Viking'', ì-sù sī "Chhiúⁿ-kiap ê lâng". Thâu-khí-seng kéng [[joa̍h--lâng]] sî-chūn kòe hái khì kàu Britain hù-kīn ê [[Lindisfarne-tó]] chhiúⁿ tong-tē ê [[Ki-tok-kàu]] [[siu-tō-īⁿ]], chhiu-thiⁿ chiah lī-khui. Āu--lâi tī [[koâⁿ--lâng]] ê sî-chūn bih tòa bo̍k-phiau-tē hù-kīn kòe-tang, thèng-hāu hó-thiⁿ chiah lo̍h-chhiú. Kàu-bóe--ah kui-khì lâu tòa gōa-hiong, kiàn-li̍p sin chèng-tī sè-le̍k.