"Wikipedia:Tāi-sài-koán" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Tāi-sài-koán''' sī gōa-gí jîn-sū hām Hō-ló-oē Wikipedia ko·-thong ê koán-tō. [[:m:Wikimedia Embassy|Wikimedia Embassy]] lia̍t chhut só·-ū ê tāi-sài-koán.
==Deutsch==
de: Willkommen auf der Botschaft der Minnan Wikipedia!
 
== English ==