"Chhiau-chhōe ia̋n-jín" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Chhiau-chhōe ia̋n-jín''' (Eng-gí: ''{{lang|en|search engine}}''), '''so͘-sîm ia̋n-jín''' (Tâi-oân Chhiàⁿ-thé Hàn-jī: 搜尋引擎) iah-sī '''s… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Chhiau-chhōe ia̋n-jín''' (Eng-gí: ''{{lang|en|search engine}}''), '''so͘-sîm ia̋n-jín''' (Tâi-oân [[Chhiàⁿ-thé HànTiong-bûn]]: 搜尋引擎) iah-sī '''so͘-sek ín-kèng''' ([[Kán-hòa-jī]]: 搜索引擎), sī the̍h kiong iōng-chiá chhiau [[tiān-náu]] hē-thóng--ê [[chu-sìn chhiau-chhōe]] (''{{lang|en|information retrieval}}'') hē-thóng. siōng chhut-miâ--ê sī bāng-lō͘ chhiau-chhōe hē-thóng. Chiàu kong-lêng thang hun-chò tô͘-phìⁿ chhiau-chhōe hē-thóng, iáⁿ-phìⁿ chhiau-chhōe. Chiàu beh chhōe--ê chu-liāu lâi-goân ū toh-bīn chhiau-chhōe hē-thóng téng.
 
== Chham-khó ==