"Hō͘-sòaⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
bot ho͘-im kái-chèng (-té-bé +tè-bé)
~ (bot ho͘-im kái-chèng (-té-bé +tè-bé))
Hō͘-sòaⁿ ū chiau-kòe 3000 tang ê le̍k-sú, kó͘-chá ū chong-kàu kap sîn-ōe sèng-chit ê [[siōng-cheng|siōng-cheng-sèng]]. [[Ai-ki̍p]], [[Tiong-kok]], [[Ìn-tō͘]] sī chú-iàu koan-hē tio̍h chá-kî hō͘-sòaⁿ hoat-tián le̍k-sú ê só͘-chāi. Koh chhinc-hhiūⁿ tī chi̍t kóa só͘-chāi, pí-lūn [[Myanmar]] kap [[Siam-lô]], hō͘-sòaⁿ hông tòng-chò sī kok-ông chú-khoân ê siōng-cheng-bu̍t.<ref name="Konig2004"/>
 
19 sè-kí Eng-kok khai-sí seng-sán [[kǹg-thih]] châi-chit ê hō͘-sòaⁿ-kut, -bé hoat-tián oa̍h-hiáⁿ ê hō͘-sòaⁿ kang-gia̍p, che mā piáu-hiān tī [[1851 nî Bān-kok Pho̍k-lám-hōe|1851 nî ê pho̍k-lám-hōe]]. Hō͘-sòaⁿ tī Eng-lân ê bûn-ha̍k tang-tiong sī chi̍t khoán thang tāi-piáu Eng-lân-lâng ê mi̍h-kiāⁿ.<ref name="Konig2004"/>
 
== Chham-chiàu ==