"Sai Au-chiu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (A-lú-mih sóa Se Au chit ia̍h khì Sai Au-chiu
 
{{legend|#00FF00|[[Lâm Au]]}}]]
 
'''Sai Au-chiu''', phó͘-thong ū kóng '''Se Au''' (西歐), sī kóng [[Au-chiu]] ê sai-pòaⁿ-pō͘, biān-chek iok 500-bān pêng-hong kong-lí, chiàm Au-chiu ê chi̍t pòaⁿ chó-iū. Si̍p-koàn siōng, chit khu koh ē-sái hūn chò [[Pak Au]], Se Au, [[Lâm Au]] 3 pō͘-hūn. Chit khu tī [[Au-A Tāi-lio̍k]] sai-pō͘, [[Tāi-se-iûⁿ]] tang-hōaⁿ, tōa pō͘-hūn tī pak-ūi 35° chì 60°, sio̍k pak [[un-tài]].
 
Hia̍p-gī siōng kóng Au-chiu sai-pō͘ kīn-óa Tāi-se-iûⁿ ê tē-khu kap hù-kīn tó-sū, pau-hâm [[Eng-lân]], [[So͘-kat-lân]], [[Ài-ní-lân]], [[Hô-lân]], [[Pí-lī-sî]], [[Lô͘-sim-pó]], [[Hoat-lân-se]]. Tī [[léng-chiàn]] sî-kî thong-siông mā kā Au-chiu [[chu-pún-chú-gī]] kok-ka kiò Se Au.