"Tek-hēng thoân-sìn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Cheng-chiat thoân-sìn''' (Eng-gí: ''virtue signalling'') sī kóng tùi tō-tek kè-ta̍t ê tiâu-kang piáu-hiān. Tī thoân-thóng ê ha̍k-su̍t ta… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''ChengTek-chiathēng thoân-sìn''' ([[Eng-gí]]: ''virtue signalling'') sī kóng tùi [[tō-tek]] kè-ta̍t ê tiâu-kang piáu-hiān. Tī thoân-thóng ê ha̍k-su̍t tang-tiong it-poaⁿ sī leh kóng chi̍t kóa thang thoân-ta̍t tō-tek ê hêng-tōng. Tī kīⁿ-taⁿ ê sú-iōng, tiāⁿ hông ēng lâi phoe-phêng chò gōa-piáu khah iâⁿ hêng-tōng ê lâng.
 
{{stub}}
匿名使用者