"Gē-su̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

[[tóng-àn:קולנוע אורדע - אתרי מורשת במרכז הארץ - רמת גן 2015 (7).JPG|縮圖|Gē-su̍t]]
 
'''Gē-su̍t''' (藝術) sī bó·-chi̍t-koá chok-phín (mi̍h-kiāⁿ ia̍h oa̍h-tōng) he̍k-chiá-sī gē-su̍t piáu-hiān-chiá pún-sin, hām koan-sióng-chiá tiong-kan hō·-siong éng-hióng, tì-sú sán-seng cheng-sîn-siōng, [[sim-lí]]-siōng, kap [[kám-kak]] ê piàn-hoà ê oa̍h-tōng.
 
Chit-khoán oa̍h-tōng te̍k-pia̍t kiông-tiāu koan-sióng-chiá tùi chok-chiá (piáu-hiān gē-su̍t ê lâng) ê kiâⁿ-choè ê chiáng-ak, lán kā hiah-ê hō· chok-chiá kap koan-sióng-chiá sán-seng kau-kâⁿ ê chhiú-lō·, mûi-thé, tùi-siōng téng-téng ê chok-phín, hām chit kui-ê koè-têng, lóng kiò-chò gē-su̍t.
 
Gē-su̍t chok-chiá thoân-sàng hō· koan-sióng-chiá ê loē-iông, ū [[koan-liām]], [[su-sióng]], kám-kak, [[kám-chêng]] téng-téng koh-iūⁿ ê [[thiu-siōng]] hē-hāng.
 
Gē-su̍t chit-ê sû sī tùi [[Ji̍t-pún]] [[hàn-jī]]-sû 芸術(げいじゅつ)lâi--ê.
 
==Gē-su̍t ê chióng-mn̂g==
{{Commons|Art}}
 
Nā chiàu gē-su̍t chok-chiá só· ēng koh-iūⁿ ê chhiú-lō· kap mûi-thé, lán ē-sái kā gē-su̍t hun-chò bô-kâng ê chióng-mn̂g, ē-bīn sī àn gē-su̍t piáu-hiān ê hong-sek, kap [[le̍k-sú]]-siōng sio-pí-phēng ê khoán-sek lâi hun--ê.
 
*[[Bí-su̍t]]
**[[Koè-oē]]
**[[Tiau-khek]]
**[[Kiàn-tio̍k]]
**[[Jī-hoat]] (Su-hoat)
**[[Hip-siòng]] (Liap-iáⁿ)
**[[Kang-gē]]
**[[Hoe-tō]] (chhah-hoe)
*[[Bûn-ha̍k]]
**[[Si]]
**[[Siáu-soat]]
**[[Hì-kio̍k]]
**[[Sàn-bûn]]
*[[Kó͘-tián im-ga̍k]]
**[[Chok-khek]]
**[[Ián-chàu]]
**[[Chí-hui]]
*[[Siat-kè]] (Si̍t-iōng gē-su̍t)
**[[Sî-kiâⁿ gē-su̍t]]
**[[Tô·-siòng gē-su̍t]]
**[[Kang-gia̍p siat-kè]]
**[[Khong-kan siat-kè]]
 
[[Lūi-pia̍t:Bûn-hòa]]
匿名使用者