"Bí-kok Châi-chèng Pō͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
'''Bí-kok Châi-chèng Pō͘''' (''Department of the Treasury'') sī [[Bí-kok]] [[Bí-kok ê liân-pang chèng-hú|liân-pang chèng-hú]] ê hêng-chèng pō͘-mn̂g. Pún pō͘ kun-kù 1789 nî chi̍t hāng [[Kok-hōe Hoat-àn]] (''Act of Congress'') khai-siat beh chhù-lí chèng-hú siu-ji̍p--ê, in ê gia̍p-bū hâm chè-chō [[thong-hòe]] kap [[chîⁿ-gîn]], siu-sòe kiam la̍p-chîⁿ, keng-lí liân-pang châi-bū, kàm-tok gîn-hâng kap tāi-khoán ki-koan, koh ū chham-siông chèng-chhek. Pō͘-mn̂g ê tiúⁿ-koaⁿ sī [[Bí-kok Châi-chèng Pō͘-tiúⁿ|Châi-chèng Pō͘-tiúⁿ]].
{{Bí-kok liân-pang hêng-chèng pō͘-bûn}}
 
匿名使用者