"Apollo kè-ōe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Ùi [[Apollo 1]] ê chhì-giām sū-kò͘ lāi-bīn, [[Gus Grissom]], [[Ed White]] kap [[Roger Chaffee]] hi-seng liáu sèⁿ-miā.
 
== Chham-khóchiàu ==
* {{cite encyclopedia|title=Apollo Project|encyclopedia=Encyclopedia of Space and Astronomy|publisher=Facts on File|year=2006|author= Joseph A. Angelo|isbn=978-0-8160-5330-8}}