Sunshine678

加入於 2016-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)
無編輯摘要
 
<span style="font-size:200%">Góa-ê bo̍k-piau sī beh iōng Pe̍h-ōe-jī siá choân sè-kài ê tāi-chì!</br> It-chhè ê mi̍h-kiāⁿ lóng it-tēng ài ū Tâi-gí ê kóng-hoat, bô lán Tâi-gí bī-lâi chiâⁿ ū khó-lêng pī le̍k-sú ê hông-liû tô-thài. Thè só͘-ū kóng Tâi-gí ê Tâi-oân-lâng kiáⁿ-sun pó-liû lán chó͘-sian ê giân-gí.
 
It-chhè ê mi̍h-kiāⁿ lóng it-tēng ài ū Hok-kiàn-ōe ê kóng-hoat, bô lán mā kā i chhòng--chhut-lâi!</br>
Sòaⁿ-téng ū chin chē Tâi-gí chu-goân ē-tàng hó-hó lī-iōng:
Thè só͘-ū kóng Tâi-gí, Bân-lâm-gí ia̍h Hok-kiàn-ōe ê Hok-kiàn kiáⁿ-sun pó-liû lán chó͘-sian ê giân-gí.</span>
# PhahTaigi
:*[github.com/PhahTaigi Github]
11,925

次編輯