"Wikipedia:Tāi-sài-koán" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Tāi-sài-koán''' sī gōa-gí jîn-sū hām Hō-ló-oē Wikipedia kau-thong ê koán-tō. [[:m:Wikimedia Embassy|Wikimedia Embassy]] lia̍t chhut só·-ū ê tāi-sài-koán.
 
'''大使館'''是外語人士和Hō-ló話Wikipedia溝通管道。 [[:m:Wikimedia Embassy|元維基大使館]]列出所有大使館。
 
==العربية==