"Au-chiu Liân-bêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p 手機仔程式的編輯 Android 應用程式編輯
*{{flagcountry|Spain}} (1986) €
*{{flagcountry|Sweden}} (1995)
*{{flagcountry|United Kingdom}} (1973-2020), ''koh-khoàⁿ [[2016 nî Liân-ha̍p Ông-kok thoat-lî Au-chiu Liân-bêng kong-bîn tâu-phiò]]''
 
== Siong-koan ê bûn-chiuⁿ ==
1

次編輯