"Wikipedia:FAQ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Add Hanzi)
Che sī [[Wikipedia]] ê [[FAQ]], tī chia lia̍t chhut siōng chia̍p mn̄g ê būn-tê kap hôe-tap. Ka-sú lí ū koan-hē tha̍k-siá ê būn-tê, chhiáⁿ chham-khó [[Help:Án-chóaⁿ-siá|Án-chóaⁿ-siá]] kap [[Help:Án-chóaⁿ-tha̍k|Án-chóaⁿ-tha̍k]] chit 2 phiⁿ.
 
這是[[Wikipedia]]的[[FAQ]], 佇遮列出上捷問的問題佮回答。 假使你有關係讀寫的問題, 請參考[[Help: Án-chóaⁿ-siá 按怎寫|Án-chóaⁿ-siá 按怎寫]]佮 [[Help:Án-chóaⁿ-tha̍k 按怎讀|Án-chóaⁿ-tha̍k 按怎讀]]這兩篇。
 
Nā ū kî-thaⁿ ê būn-tê, sûi-sî hoan-gêng khì [[Wikipedia:Chhiū-á-kha|Chhiū-á-kha]] mn̄g, a̍h-sī siá tī [[Wikipedia_talk:FAQ]].
 
若有其他的問題, 隨時歡迎去[[Wikipedia:Chhiū-á-kha 樹仔跤|Chhiū-á-kha 樹仔跤]]問, 抑是寫佇[[Wikipedia_talk:FAQ]]。
 
==It-poaⁿ-sèng ê būn-tê==
60

次編輯