"Wikipedia:FAQ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

(soá khì Wikipedia:FAQ/Hàn-jī
:''讀無白話字?請看[[Wikipedia:FAQ/Hàn-jī]].''
這是[[Wikipedia]]的[[FAQ]], 佇遮列出上捷問的問題佮回答。 假使你有關係讀寫的問題, 請參考[[Help: Án-chóaⁿ-siá|Án-chóaⁿ-siá 按怎寫]]佮 [[Help:Án-chóaⁿ-tha̍k|Án-chóaⁿ-tha̍k 按怎讀]]這兩篇。
 
若有其他的問題, 隨時歡迎去[[Wikipedia:Chhiū-á-kha|Chhiū-á-kha 樹仔跤]]問, 抑是寫佇[[Wikipedia_talk:FAQ]]。
 
Che sī [[Wikipedia]] ê [[FAQ]], tī chia lia̍t chhut siōng chia̍p mn̄g ê būn-tê kap hôe-tap. Ka-sú lí ū koan-hē tha̍k-siá ê būn-tê, chhiáⁿ chham-khó [[Help:Án-chóaⁿ-siá|Án-chóaⁿ-siá]] kap [[Help:Án-chóaⁿ-tha̍k|Án-chóaⁿ-tha̍k]] chit 2 phiⁿ.
Nā ū kî-thaⁿ ê būn-tê, sûi-sî hoan-gêng khì [[Wikipedia:Chhiū-á-kha|Chhiū-á-kha]] mn̄g, a̍h-sī siá tī [[Wikipedia_talk:FAQ]].
 
==一般性的問題 It-poaⁿ-sèng ê būn-tê ==
===Wikipedia 佮 Holopedia 有啥無仝? Wikipedia kap Holopedia ū siáⁿ bô kâng? ===
 
[[Holopedia]]用Wikipedia的軟體做試驗, 範圍包括POJ萬國碼輸入/顯示的問題, POJ 社區(咱)接收會依原, tt。
 
按算 Holopedia的文種會徙去Wikipedia, 遐邊"官方”站。
 
[[Holopedia]] iōng Wikipedia ê nńg-thé chò chhì-giām, hoān-ûi