"Piáu-bīn tiong-la̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:Paper Clip Surface Tension 1 edit.jpg|thumb|In-ūi [[chúi]] piáu-bīn [[hun-chú]] chi-kan ē sio khan, téng-bīn ê hoê-bûn-chiam bē tîm lo̍h.]]
 
'''Piáu-bīn tiong-la̍t''' ([[Eng-gí]]: ''surface tension'') sī [[e̍k-thé]] piáu-bīn ê chi̍t khoán seng-chit, ē hō͘ e̍k-thé ê chi̍t pō͘-hūn piáu-bīn kap lēng-goā ê piáu-bīn sio khan. Tī [[bu̍t-lí-ha̍k]], piáu-bīn [[tiong-la̍t]] sī tang-ūi [[tn̂g-tō͘]] só͘ siū ê [[la̍t]]; mā ē-táng kóng sī tang-ūi [[bīn-chek]] só͘ hâm ê [[lêng-liōng]]. Chhin-chhiūⁿ [[chúi]] sáng-seng chúi-chutih, tio̍h sī piáu-bīn tiong-la̍t chō-sêng ê hiān-siōng.
 
{{stub}}