"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎2020: kái-cheng chìn-chêng kóng ê ōe
→‎2020
→‎2020: kái-cheng chìn-chêng kóng ê ōe
Súi--lah! Góa liáu-kái beh án-chóaⁿ chò--ah, chin kám-siā lí. Góa í-chêng lóng kā [http://pypi.org/project/pywikibot/ CHE] tòng-chò sī ta̍k-ke só͘ kóng ê "pywikibot", chit nn̄g ê èng-kai bô-kāng? Góa ū chi̍t ê būn-tê, jû-kó góa kái beh ēng góa-ê bot kháu-chō cháu pat-chióng script, tio̍h sī ài koh chiàu iáⁿ-phìⁿ lāi siāng thâu-chêng án-ne têng siá user-config.py tóng-àn?--[[Iōng-chiá:Lamchuhan|Lamchuhan]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan|thó-lūn]]) 2020-nî 2-goe̍h 5-ji̍t (Pài 3) 16:27 (UTC)
 
:1. <s>Lí kóng--ê hite kah góa iōng--ê sī sio-kâng ê mi̍h, sī góa khui project ê sî-chūn hō bô-kâng miâ niā-niā.</s>
:: Che góa kóng m̄-tio̍h khì, ēng ''pip'' chng ê hit thò bô hâm ki-pún ê script, ài lēng-gōa koh download. --[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài 2) 10:57 (UTC)
 
:2. M̄-bián. Tû-hui lí beh kái siat-tēng. --[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 2-goe̍h 5-ji̍t (Pài 3) 18:26 (UTC)