"Kok-chè Chū-jiân Pó-hō͘ Liân-ha̍p" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Kok-chè Chū-jiân Pó-io̍k Liân-ha̍p sóa khì tī Kok-chè Chū-jiân Pó-hō͘ Liân-ha̍p
~ (Sè-kài Pó-io̍k Tông-bêng sóa khì tī Kok-chè Chū-jiân Pó-io̍k Liân-ha̍p)
~ (Kok-chè Chū-jiân Pó-io̍k Liân-ha̍p sóa khì tī Kok-chè Chū-jiân Pó-hō͘ Liân-ha̍p)