"Hàn-gí Pheng-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Ta̍k-ê jī-bó lóng ū kā-tī ê "miâ", ia̍h tio̍h sī tha̍k-hoat.
 
{| class="wikitable" style="font-size: 95%" alignwidth="center70%"
|-align="center"
!Jī-bó || Tha̍k-hoat (pheng-im) || Tha̍k-hoat (IPA)
! Jī-bó
|-
| A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M || N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z
|a
|-align="center"
|-
!Jī-bó || Tha̍k-hoat (pheng-im) || Tha̍k-hoat (IPA)
|b
| a || bê || cê || dê || e || êf || gê || ha || yi || jie || kê || êl || êm || nê || o || pê || qiu || ar || ês || tê || wu || vê || wa || xi || ya || zê
|}